ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឈានមុខគេមកពីប្រទេសជប៉ុនដែលមានប្រវត្តិ ១២១ឆ្នាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអ្នកដឹកនាំ ដើម្បីគាំទ្រដល់កំណើនអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា យើងកំពុងស្វែងរកបុគ្គលដែលមានភាពស្វាហាប់និងលទ្ធផលជាចម្បង។ សូមរកមើលដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់យើង ដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារសម្រាប់អ្នក។

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក