ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

DL EduPro ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រង ដើម្បីអាចសម្រេចបានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់។ DL EduPro ធានាថាគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងទទួលបានការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងករណីមានហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើង។

តើ DL EduPro ​ជាអ្វី?
ផែនការសន្សំមានភាពបត់បែននេះអាចជួយឲ្យអ្នកសន្សំប្រាក់និងរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ជាសាច់ប្រាក់ដែលមានការធានាខណៈពេលដែលយើងកំពុងការការពារអ្នក។

អត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោង
អត្ថប្រយោជន៍ 4 យ៉ាងដែលត្រូវតែទិ​ញ DL EduPro

អត្ថប្រយោជន៍នៅថ្ងៃផុតកំណត់ ជាគម្រោងសន្សំដែលធានាថាអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់គម្រោងនៅពេលបញ្ចប់រយៈពេលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
ទឹកប្រាក់ទទួលបានតាមការកំណត់ ទទួលបានការសន្សំបន្ថែមរហូតដល់ 20%
ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងច្រើន រីករាយជាមួយនឹងការការពារ និងការធានាដ៏ល្អប្រសើរដែលផ្តល់ អត្ថប្រយោជន៍សម្បូរេបែប និងធានាលើករណីគ្រោះថ្នាក់
រយៈពេលទូទាត់បុព្វលាភមានភាពបត់បែន ជម្រើសក្នុងការទូទាត់បុព្វលាភមាន 4 ប្រភេទ

អំពីផលិតផល
អាយុចាប់ផ្តើមធានា ចាប់ពី 1 ឆ្នាំ ទៅ 55 ឆ្នាំ
រយៈពេលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង 6, 9, 12 និង 15
ការទូទាត់បុព្វលាភ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស ប្រចាំឆ្នាំ
ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា អប្បបរមា - 3,000 ដុល្លារអាមេរិក អតិបរមា - មិនកំណត់ (ការវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង)

អត្ថប្រយោជន៍
មរណភាព ឬ ពិការភាពទាំងស្រុង និងអចិន្ត្រៃយ៍ (TPD) ចំនួន ១០០% នៃទឹកប្រាក់សរុបដែលបានធានារ៉ាប់រងនឹងផ្តល់ជូនក្នុងករណីមរណភាព ឬ ពិការភាពទាំងស្រុង និងអចិន្ត្រៃយ៍ (TPD)
អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងនៅថ្ងៃផុតកំណត់ ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ នឹងផ្តល់ជូនប្រាក់ចំនួន ១០០% នៃទឹកប្រាក់សរុបដែលបានធានារ៉ាប់រងនៅពេលផុតកំណត់រយៈពេលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ទោះបីមាន ឬ គ្មានករណីមរណភាព ឬ TPD ក៏ដោយ
លើកលែងការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង (WOP) រាល់បុព្វលាភនាពេលអនាគតនឹងត្រូវលើកលែងក្នុងករណីអ្នកបង់ បុព្វលាភទទួលមរណភាព ឬ ពិការភាពទាំងស្រុង (TPD) និងអចិន្ត្រៃយ៍ (សម្រាប់រយៈពេលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងភាគីទីបី)
អត្ថប្រយោជន៍ទឹកប្រាក់ទទួលបានតាមការកំណត់ ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ នឹងផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ជាសាច់ប្រាក់ដែលបានធានាជាទៀងទាត់ ទោះបីមាន ឬ គ្មានករណីមរណភាព ឬ TPD ក៏ដោយ

DL EduPro Brochure [មើលផ្ទាល់] / [ទាញយក]

គម្រោងការការពារគ្រួសារ

គម្រោងការការពារគ្រួសារ គឺជាការផ្តល់ការការពារបន្ថែមនូវភាពស្ងប់ចិត្ត​ និងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក។
ដំណើរជីវិតដ៏វែងឆ្ងាយសម្រាប់ពួកយើង និងក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់គឺសុទ្ធតែជាក្តីសុបិន្ត។ ការបណ្តាក់ទុនជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដែលមានការធានាដើម្បីធានាថាសុបិន្តរបស់លោកអ្នកនឹងក្លាយជាការពិត ហើយដំណើរការជីវិតរបស់លោកអ្នក គឺពោរពេញដោយភាពរីករាយ។​

អត្ថប្រយោជន៍ ៣ យ៉ាងដែលលោកអ្នកគួរជ្រើសរើសគម្រោងការការពារគ្រួសារ៖

១. ការបង់បុព្វលាភតិចតួច

២. លើកលែងការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

៣. រយៈពេលបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានភាពបត់បែន

ទាញយកលិខិតបណ្ណ គម្រោងការការពារគ្រួសារ     ​> Click Download

គម្រោងប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ

គម្រោងប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ គឺជាការផ្តល់ការការពារបន្ថែមនូវភាពស្ងប់ចិត្ត​ និងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក។
ដំណើរជីវិតដ៏វែងឆ្ងាយសម្រាប់ពួកយើង និងក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់គឺសុទ្ធតែជាក្តីសុបិន្ត។ ការបណ្តាក់ទុនជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដែលមានការធានាដើម្បីធានាថាសុបិន្តរបស់លោកអ្នកនឹងក្លាយជាការពិត ហើយដំណើរការជីវិតរបស់លោកអ្នក គឺពោរពេញដោយភាពរីករាយ។​

អត្ថប្រយោជន៍ ៤ យ៉ាងដែលលោកអ្នកគួរជ្រើសរើសគម្រោងប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ

១. អត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

២. ការបង់បុព្វលាភតិចតួច

៣. លើកលែងការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

៤. រយៈពេលបុព្វលាភមានភាពបត់បែន

ទាញយកលិខិតបណ្ណ គម្រោងប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ      > Click Download

គម្រោងថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ

ផ្តល់ការការពារបន្ថែម គឺជាការផ្តល់នូវភាពស្ងប់ចិត្ត និងជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក។
សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ គឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលតែងចង់បានហើយការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុងជីវិត។ គម្រោងថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារផ្តល់ជូនជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជូនលោកអ្នក និងគ្រួសាររបស់លោកអ្នក នៅពេលដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលណាមួយកើតឡើង។

អត្ថប្រយោជន៍ ៤ យ៉ាងដែលលោកអ្នកគួរជ្រើសយកគម្រោងថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ៖

១. ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងច្រើន

២. បង្កើនការការពារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

៣. លើកលែងការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

៤. សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្ត្រទីពីរ (ផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ)

ទាញយកលិខិតបណ្ណ គម្រោងថែទាំងនៅក្នុងគ្រួសារ      > Click Download

គម្រោងថែទាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

សហការជាមួយយើងខ្ញុំ ដើម្បីផ្តល់ទំនុកចិត្តលើការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនៅលើសុខភាពរបស់លោកអ្នក។
ក្រុមហ៊ុន ដាយ​ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវដំណោះស្រាយដ៏ពិសេសមួយដែលធានាថា លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ការពារតម្លៃថេរ នៅក្នុងករណីសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ។

អត្ថប្រយោជន៍ ៣ យ៉ាងដែលលោកអ្នកគួរជ្រើសយកគម្រោងថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ
១. អត្ថប្រយោជន៍ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យប្រចាំថ្ងៃ
២. អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមសម្រាប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងការវះកាត់
៣. អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជំងឺខាងក្រៅ

ទាញយកលិខិតបណ្ណ គម្រោងថែទាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ     > Click Download

សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្ត្រទីពីរ

បន្ថែមលើសេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្ត្រទីពីរ ដែលផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ដពីមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រពិភពលោកទូទាំងពិភពលោក សម្រាប់អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបាននូវលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។
សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្ត្រទីពីរ គឺជាសេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ពីចម្ងាយ និង មិនទូទាត់ថ្លៃចំណាយលើវេជ្ជសាស្រ្តនៃផែនការព្យាបាលនោះទេ។
សេវាកម្មនេះផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង និងផ្តល់ដោយ ជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដល់ម្ចាស់បណ្ណធានារ៉ាប់រងទាំងអស់នៃគម្រោងថែទំានៅក្នុងគ្រួសារ ពីក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍។

ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្ត្រទីពីរ: 1800201549

ទាញយកលិខិតបណ្ណ សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្ត្រទីពីរ     > Click Download