ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

សូមជូនដំណឹងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ អុីនសួរុិនស៍ (ខេមបូឌា) អំពីការទាមទារ៖

 • នៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ធានារ៉ាប់រងកើតឡើង អ្នកទទួលផល ឬ អ្នកទាមទារសំណង ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាន និងភស្តុតាងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈ ទីបឹ្រក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ឬ អ្នករៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ផែ្នកទំនាក់ទំនងអតិថិជន (+៨៥៥) ២៣ ៩៥៥​ ៣៣៣ ឬ  ១៨០០ ២០១ ២០២ (ទូរស័ព្ទមិនគិតថ្លៃ) ឬ ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន ឬ អុីម៉ែលកាន់ផ្នែកទូទាត់សំណងតាមរយៈ
  claim@dai-ichilife.com.kh ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ ៥ ល្ងាច (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក)។

ឯកសារតម្រូវ

  • តម្រូវការឯកសារមានដូចខាងក្រោម៖
   • ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង
   • វិញ្ញបនបត្រធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតច្បាប់ដើម
   • សេចក្តីចម្លងសំបុត្រមរណភាព ឬ សេចក្តីបញ្ជាក់អំពីពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍ចេញដោយមន្ទីរពេទ្យ ឬ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
   • ឯកសារថតចម្លង​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន​ និងសៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង និងអ្នកទទួលផល ឬអ្នកទាមទារសំណង
   • ឯកសារចម្លងនៃរបាយការណ៍ប៉ូលីស (ប្រសិនបើមាន)
   • របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តដែលចេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងករណីមរណភាពនៅមន្ទីរពេទ្យ ឬ គ្លីនិកដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
   • លិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកទទួលផល ឬ ទាយាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
   • លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិជំងឺរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង (ប្រសិនបើមាន)
   • លិខិត​បញ្ជាក់ ឬ ឯកសារផ្សេងទៀត​ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃលើការទូទាត់សំណង។​  រាល់ការចំណាយផ្សេងៗដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារទាំងនេះគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកទាមទារសំណង
   • ឯកសារចម្លងនៃរបាយការណ៍កោសល្យវិច័្ចយ (ប្រសិនបើមាន)
No Form Remark
1 ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង Download Form
2 លិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកទទួលផល ឬ ទាយាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន Download Form
3 លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្ត Download Form
4 ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណងសម្រាប់របួស​ ឬ ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ Download Form
5 របាយការណ៏គ្រូពេទ្យ Download Form