ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

សូមជូនដំណឹងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ អុីនសួរុិនស៍ (ខេមបូឌា) អំពីការទាមទារ៖

 • នៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ធានារ៉ាប់រងកើតឡើង អ្នកទទួលផល ឬ អ្នកទាមទារសំណង ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាន និងភស្តុតាងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈ ទីបឹ្រក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ឬ អ្នករៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ផែ្នកទំនាក់ទំនងអតិថិជន (+៨៥៥) ២៣ ៩៥៥​ ៣៣៣ ឬ  ១៨០០ ២០១ ២០២ (ទូរស័ព្ទមិនគិតថ្លៃ) ឬ ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន ឬ អុីម៉ែលកាន់ផ្នែកទូទាត់សំណងតាមរយៈ
  claim@dai-ichilife.com.kh ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ ៥ ល្ងាច (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក)។

ការទាមទារសំណងសម្រាប់គម្រោងឌីជីថលលើករណី មរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុងនិងអចិន្រៃ្តយ៍

នៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ទាមទារសំណងកើតឡើងអ្នកទទួលផលឬអ្នកទាមទារសំណងត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាននិងភស្តុតាងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនតាមវិធីសាស្រ្តណាមួយដូចខាងក្រោម​៖

1.តាមរយៈការបំពេញព័ត៌មាន និងដាក់ឯកសារផ្សេងៗដោយចុចលើតំណភ្ជាប់នេះ ការដាក់ស្នើសុំទាមទារសំណងតាមរយៈឌីជីថល

2.ផ្តល់ឯកសារដូចជា ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង និងឯកសារគាំទ្រ​ (សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍មរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុងនិងអចិន្រ្តៃយ៍) មកកាន់ផ្នែកដោះស្រាយសំណងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល claim@dai-ichilife.com.kh

3.ដាក់ឯកសារដោយផ្ទាល់ដូចជា​ ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង និងឯកសារគាំទ្រ​ (សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍មរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុងនិងអចិន្រ្តៃយ៍)​ មកកាន់មជ្ឍមណ្ឌលបម្រើសេវាអតិថិជនដែលមានទីតាំងនៅ អគារ H Silver ជាន់ផ្ទាល់ដី ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក​ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

 

+ ឯកសារតម្រូវ
ប្រភទនៃការទាមទារសំណង
ឯកសារតម្រូវ
មរណភាព ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ
 • ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង (ប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន​, ពាក្យស្នើសុំនេះត្រូវការតែសម្រាប់ការទាមទារសំណងតាមរយៈការដាក់ឯកសារដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលតែប៉ុណោះ)
 • ​សេចក្តីចម្លងសំបុត្រមរណភាព ចេញដោយមន្ទីរពេទ្យ ឬ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
 • ឯកសារថតចម្លង​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកទទួលផល ឬអ្នកទាមទារសំណង
 • ​សំបុត្រកំណើត សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង និងអ្នកទទួលផល ឬអ្នកទាមទារសំណង
 • ​របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តដែលចេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងករណីមរណភាពនៅមន្ទីរពេទ្យ ឬ គ្លីនិកដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
 • ​ឯកសារថតចម្លងរបាយការណ៍ប៉ូលីស
 • ​លិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកទទួលផល ឬ ទាយាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​​ (ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិជំងឺរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង(ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • ​លិខិត​បញ្ជាក់ ឬ ឯកសារផ្សេងទៀត​ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃលើការទូទាត់សំណង។​  រាល់ការចំណាយផ្សេងៗដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារទាំងនេះគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកទាមទារសំណង
 • ​ឯកសារចម្លងនៃរបាយការណ៍កោសល្យវិច័្ចយ (ប្រសិនបើមាន)
មរណភាពដោយសារជំងឺ
 • ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង (ប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន​, ពាក្យស្នើសុំនេះត្រូវការតែសម្រាប់ការទាមទារសំណងតាមរយៈការដាក់ឯកសារដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលតែប៉ុណោះ)
 • ​សេចក្តីចម្លងសំបុត្រមរណភាព ចេញដោយមន្ទីរពេទ្យ ឬ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
 • ​របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត
 • ​លិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកទទួលផល ឬ ទាយាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​​ (ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិជំងឺរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង(ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • ​​លិខិត​បញ្ជាក់ ឬ ឯកសារផ្សេងទៀត​ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃលើការទូទាត់សំណង។​  រាល់ការចំណាយផ្សេងៗដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារទាំងនេះគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកទាមទារសំណង
ពិការភាពទាំងស្រុង និងអចិន្រ្តៃយ៍ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ
 • ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង​ (ប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន​, ពាក្យស្នើសុំនេះត្រូវការតែសម្រាប់ការទាមទារសំណងតាមរយៈការដាក់ឯកសារដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលតែប៉ុណោះ)​​
 • ​លិខិតបញ្ជាក់អំពីពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍ចេញដោយមន្ទីរពេទ្យ
 • ​ឯកសារថតចម្លងរបាយការណ៍ប៉ូលីស
 • ​របាយការណ៍វិជ្ជសាស្រ្ត
 • លិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកទទួលផល ឬ ទាយាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​​ (ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិជំងឺរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង(ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • ​​លិខិត​បញ្ជាក់ ឬ ឯកសារផ្សេងទៀត​ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃលើការទូទាត់សំណង។​  រាល់ការចំណាយផ្សេងៗដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារទាំងនេះគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកទាមទារសំណង  
ពិការភាពទាំងស្រុង និងអចិន្រ្តៃយ៍ ដោយសារជំងឺ
 • ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង​ (ប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន​, ពាក្យស្នើសុំនេះត្រូវការតែសម្រាប់ការទាមទារសំណងតាមរយៈការដាក់ឯកសារដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលតែប៉ុណោះ)
 • ​លិខិតបញ្ជាក់អំពីពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍ចេញដោយមន្ទីរពេទ្យ
 • លិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកទទួលផល ឬ ទាយាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​​ (ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់នឹងប្រវត្តិជំងឺរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង​(ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • របាយការណ៍វិជ្ជសាស្រ្ត
 • លិខិត​បញ្ជាក់ ឬ ឯកសារផ្សេងទៀត​ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃលើការទូទាត់សំណង។​  រាល់ការចំណាយផ្សេងៗដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារទាំងនេះគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកទាមទារសំណង

 

+ ទម្រង់បែបបទសម្រាប់ទាញយក
លេខរៀង ឈ្មោះទម្រង់បែបបទ ទាញយក
1 ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង(សម្រាប់គម្រោងឌីជីថល) ទាញយកទម្រង់បែបបទ
4 លិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកទទួលផល ឬ ទាយាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ទាញយកទម្រង់បែបបទ
5 លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្ត ទាញយកទម្រង់បែបបទ

ការទាមទារសំណងលើករណី មរណភាព និងករណីពិការភាពទាំងស្រុងនិងអចិន្រ្តៃយ៍

+ ឯកសារតម្រូវ
ប្រភទនៃការទាមទារសំណង
ឯកសារតម្រូវ
មរណភាព ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ
 • ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង​ (ប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន)
 • ​​​វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតច្បាប់ដើម
 • សេចក្តីចម្លងសំបុត្រមរណភាព ចេញដោយមន្ទីរពេទ្យ ឬ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
 • ឯកសារថតចម្លង​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកទទួលផល ឬអ្នកទាមទារសំណង
 • សំបុត្រកំណើត សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង និងអ្នកទទួលផល ឬអ្នកទាមទារសំណង
 • របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តដែលចេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងករណីមរណភាពនៅមន្ទីរពេទ្យ ឬ គ្លីនិកដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
 • ឯកសារថតចម្លងរបាយការណ៍ប៉ូលីស
 • លិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកទទួលផល ឬ ទាយាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​​ (ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិជំងឺរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង(ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • លិខិត​បញ្ជាក់ ឬ ឯកសារផ្សេងទៀត​ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃលើការទូទាត់សំណង។​  រាល់ការចំណាយផ្សេងៗដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារទាំងនេះគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកទាមទារសំណង
 • ​ឯកសារចម្លងនៃរបាយការណ៍កោសល្យវិច័្ចយ (ប្រសិនបើមាន)
មរណភាពដោយសារជំងឺ
 • ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង​ (ប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន)
 • សេចក្តីចម្លងសំបុត្រមរណភាព ចេញដោយមន្ទីរពេទ្យ ឬ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
 • ឯកសារថតចម្លង​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកទទួលផល ឬអ្នកទាមទារសំណង
 • របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត
 • លិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកទទួលផល ឬ ទាយាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​​ (ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិជំងឺរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង(ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទ ក្រុមហ៊ុន)
 • លិខិត​បញ្ជាក់ ឬ ឯកសារផ្សេងទៀត​ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃលើការទូទាត់សំណង។​  រាល់ការចំណាយផ្សេងៗដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារទាំងនេះគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកទាមទារសំណង
ពិការភាពទាំងស្រុង និងអចិន្រ្តៃយ៍ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ
 • ​ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង​ (ប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន)
 • វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតច្បាប់ដើម
 • លិខិតបញ្ជាក់អំពីពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍ចេញដោយមន្ទីរពេទ្យ
 • ​របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត
 • ​ឯកសារថតចម្លងរបាយការណ៍ប៉ូលីស
 • លិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកទទួលផល ឬ ទាយាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​​ (ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់នឹងប្រវត្តិជំងឺរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង​(ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • លិខិត​បញ្ជាក់ ឬ ឯកសារផ្សេងទៀត​ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃលើការទូទាត់សំណង។​  រាល់ការចំណាយផ្សេងៗដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារទាំងនេះគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកទាមទារសំណង
ពិការភាពទាំងស្រុង និងអចិន្រ្តៃយ៍ ដោយសារជំងឺ
 • ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង​ (ប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន)
 • ​​​វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតច្បាប់ដើម
 • ​ឯកសារថតចម្លង​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកទទួលផល ឬអ្នកទាមទារសំណង
 • លិខិតបញ្ជាក់អំពីពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍ចេញដោយមន្ទីរពេទ្យ
 • របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត
 • លិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកទទួលផល ឬ ទាយាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​​ (ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់នឹងប្រវត្តិជំងឺរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង​(ប្រសិនបើមាន, ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • លិខិត​បញ្ជាក់ ឬ ឯកសារផ្សេងទៀត​ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃលើការទូទាត់សំណង។​  រាល់ការចំណាយផ្សេងៗដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារទាំងនេះគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកទាមទារសំណង

 

+ ទម្រង់បែបបទសម្រាប់ទាញយក
លេខរៀង ឈ្មោះទម្រង់បែបបទ ទាញយក
1 ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង ទាញយកទម្រង់បែបបទ
2 លិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកទទួលផល ឬ ទាយាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ទាញយកទម្រង់បែបបទ
3 លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្ត ទាញយកទម្រង់បែបបទ

ការទាមទារសំណងលើករណីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

+ ឯកសារតម្រូវ
ប្រភទនៃការទាមទារសំណង
ឯកសារតម្រូវ
គម្រោងថែទាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

+ការសម្រាកពេទ្យដោយសារ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

 • ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណងសម្រាប់របួស/ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ (ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • ​របាយការណ៍គ្រូពេទ្យ​ (បំពេញដោយគ្រូពេទ្យ ដោយមានចុះហត្ថលេខា និងបោះត្រាមន្ទីរពេទ្យ)
 • ​លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលមានទាក់ទងនឺងប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្ត
 • ​លិខិតចេញពីមន្ទីរពេទ្យ (មានបញ្ជាក់ កាលបរិច្ឆេទ ជាមួយម៉ោង ចេញ ចូល មន្ទីរពេទ្យ)
 • ​ឯកសារក្នុងកំឡុងពេលសម្រាកពេទ្យ និង វិក្កយបត្រច្បាប់ដើម
 • ថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • ​ថតចម្លងវិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតច្បាប់ដើម
 • ថតចម្លងរបាយការណ៍ប៉ូលីស (ប្រសិនបើមាន)
 • ​ឯកសារបញ្ជាក់ផ្សេងៗដែលមានពាក់ព័ន្ធនឺងការវាយតម្លៃការទាមទារសំណង

+ការសម្រាកពេទ្យដោយសារ ជំងីធ្ងន់ធ្ងរ

 • ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណងសម្រាប់របួស/ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ​ (ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • ​​របាយការណ៍គ្រូពេទ្យ​ (បំពេញដោយគ្រូពេទ្យ ដោយមានចុះហត្ថលេខា និងបោះត្រាមន្ទីរពេទ្យ)
 • ​​លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលមានទាក់ទងនឺងប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្ត​​(ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • ​​លិខិតចេញពីមន្ទីរពេទ្យ (មានបញ្ជាក់ កាលបរិច្ឆេទ ជាមួយម៉ោង ចេញ ចូល មន្ទីរពេទ្យ)
 • ​ឯកសារក្នុងកំឡុងពេលសម្រាកពេទ្យ និង វិក្កយបត្រច្បាប់ដើម
 • ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់
 • លទ្ធផលនៃការច្រឹបសាច់យកទៅពិនិត្យ (ភស្តុតាងកាយវិភាគវិទ្យាដោយប្រើមីក្រូទស្សន៍)​ សម្រាប់ជំងឺមហារីក
 • ថតចំលង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • ថតចំលង វិញ្ញាបណ្ណបត្រធានារ៉ាប់រង
ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលដំបូង​ និងចុងក្រោយ សម្រាប់គម្រោងថែទាំក្នុងគ្រួសារ
 • ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណងសម្រាប់របួស/ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ​ (ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • ​របាយការណ៍គ្រូពេទ្យ​ (បំពេញដោយគ្រូពេទ្យ ដោយមានចុះហត្ថលេខា និងបោះត្រាមន្ទីរពេទ្យ)
 • ​លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលមានទាក់ទងនឺងប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្ត​​(ប្រើទម្រង់បែបបទក្រុមហ៊ុន)
 • ​​​​របាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ បញ្ជាក់ពីកំរិតនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ​ដែលចេញដោយមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល ឬ មន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ខេត្ត ឬរាជធានីឡើងទៅ
 • ​ឯកសារក្នុងកំឡុងពេលសំរាកពេទ្យ និង វិក្កយបត្រច្បាប់ដើម
 • ​​លទ្ធផលនៃការច្រឹបសាច់យកទៅពិនិត្យ (ភស្តុតាងកាយវិភាគវិទ្យាដោយប្រើមីក្រូទស្សន៍)​ សម្រាប់ជំងឺមហារីក
 • ​ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់
 • ​ថតចំលង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • ថតចំលង វិញ្ញាបណ្ណបត្រធានារ៉ាប់រង
 • ​ឯកសារបញ្ជាក់ផ្សេងៗដែលមានពាក់ព័ន្ធនឺងការវាយតម្លៃការទាមទារសំណង

 

+ ទម្រង់បែបបទសម្រាប់ទាញយក
លេខរៀង ឈ្មោះទម្រង់បែបបទ ទាញយក
1 ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណងសម្រាប់របួស/ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ទាញយកទម្រង់បែបបទ
2 របាយការណ៏គ្រូពេទ្យ ទាញយកទម្រង់បែបបទ
3 លិខិតយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្ត ទាញយកទម្រង់បែបបទ