ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

នៅក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា យើងពិតជាសំណាងណាស់ដែលមានស្ត្រីប្រមាណជា ៤៥ ភាគរយ ដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ហើយពួកគាត់សុទ្ធសឹង ជាបុគ្គលិកដ៏សំខាន់ដែលពោរពេញដោយឆន្ទះ និងការខិតខំប្រឹងប្រែងការងារខ្លាំង។ ថ្ងៃនេះយើងសូមចែករំលែកនូវសម្រង់ពាក្យសម្តីរបស់ពួកគាត់ទៅកាន់ស្ត្រីដ៏ទៃទៀតដែលកំពុងត្រូវការការជម្រុញលើកទឹកចិត្តក្នុងវិស័យការងារ។