ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

សុចរិតភាព

អតិថិជនជាចម្បង គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តដែលបានកំណត់ឡើងដោយស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន លោក ស៊ូនេតា យ៉ាណូ ហើយការប្តេជ្ញាចិត្តនេះ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការវិរឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់ពិភពលោក។

ភាពរហ័សរហួន

ប្រវត្តិនៃការបង្កើតថ្មីរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងអាចឈោងចាប់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្សេងៗរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យយើងអាចពង្រីកខ្លួនស្របតាមទីផ្សារថ្មីៗ។