ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ ហូងឌីង​ អុីង បានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនតាំងពីឆ្នាំ ១៩០២ មកម៉្លេះ ក្រោមទស្សនៈអតិថិជនជាចម្បង។ តាមរយៈទស្សនៈនេះហើយដែលបាននាំពួកយើងចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា។