ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

នៅក្បែរអ្នកជានិច្ច

ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ ផ្តល់នូវភាពស្ងប់ចិត្តជូនអតិថិជនជាមួយផលិតផល និងសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលមានគុណភាព។ តាមរយៈមធ្យោបាយនេះ ពួកយើងចូលរួមជួយក្នុងការបង្កើតអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជូនប្រជាជនកម្ពុជា។