ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

នៅក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍ យើងមានផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតផ្សេងៗគ្នា ដែលបំពេញតម្រូវការ និង គោលដៅអនាគតរបស់អតិថិជនយើង ជាមួយនឹងការការពារហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទូលំទូលាយ និងការវិនិយោគដែលល្អសាកសមបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់។

គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

គម្រោង EduPro ព្រីមៀរ៍

  គម្រោង EduPro ព្រីមៀរ៍ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រង ដើម្បីអាចសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់។ គម្រោង EduPro ព្រីមៀរ៍ ធានាថាគ្រួសាររបស់អ្នក នឹងទទួលបានការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងករណីមានហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើង។ គម្រោង EduPro ព្រីមៀរ៍ ផ្ដល់ជូន ៤ជម្រើសផ្សេងគ្នាដើម្បីបំពេញតម្រូវការការពារ និងសន្សំរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នក នឹងទទួលបានការការពារខ្ពស់ និងប្រាក់សន្សំច្រើនក្នុងពេលតែមួយ។   អត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោង អត្ថប្រយោជន៍ ៤ យ៉ាងដែលត្រូវតែទិ​ញ៖ [...]
Read More

LoanShield

LoanShield បានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការពារកម្ចីរបស់លោកអ្នកក្នុងតម្លៃសមរម្យ ដែលធានាថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកនៅតែទទួលបានការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ទោះបីជាមានគ្រោះអកុសលអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ។ តើ LoanShield ​ជាអ្វី? គម្រោងសុវត្ថិភាពកម្ចីប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃដែលធានាការពារសុវត្ថិភាពទ្រព្យសម្បតិ្តរបស់លោកអ្នក និងផ្តល់ជូននូវភាពស្ងប់ចិត្តដល់លោកអ្នក និងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក។ អត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោង អត្ថប្រយោជន៍ 4 យ៉ាងដែលត្រូវតែទិ​ញ LoanShield
Read More

DL EduPro

DL EduPro ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រង ដើម្បីអាចសម្រេចបានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់។ DL EduPro ធានាថាគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងទទួលបានការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងករណីមានហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើង។ តើ DL EduPro ​ជាអ្វី? ផែនការសន្សំមានភាពបត់បែននេះអាចជួយឲ្យអ្នកសន្សំប្រាក់និងរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ជាសាច់ប្រាក់ដែលមានការធានាខណៈពេលដែលយើងកំពុងការការពារអ្នក។ អត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោង អត្ថប្រយោជន៍ 4 យ៉ាងដែលត្រូវតែទិ​ញ DL EduPro
Read More