ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩៖ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ និងធនាគារវឌ្ឍនៈ គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ យុទ្ធសាស្រ្តតាមរយៈភាពជាដៃគូក្នុងផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ ដល់អតិថិជននៅតាមបណ្តាញសាខាធនាគារវឌ្ឍនៈ។

ទូរស័ព្ទ។ (៨៥៥) ០២៣ ៩៦៣ ៩៩៩
គេហទំព័រ៖ www.vattanacbank.com

នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែមករា​ ឆ្នាំ ២០២១៖ ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ អុីនសួរុិនស៍ (ខេមបូឌា) ម.ក និងធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ តាមរយៈភាពជាដៃគូក្នុងផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ ដល់អតិថិជននៅតាមបណ្តាញសាខាធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ។

ទូរស័ព្ទ។ (៨៥៥) ០២៣ 223 423
គេហទំព័រ៖ www.sacombank.com.kh