ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

ធនាគារ អ អេច ប៊ី (ខេមបូឌា)

ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ – ក្រុមហ៊ុន ដាយ​ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ (ខេមបូឌា) និង ធនាគារ អ អេច ប៊ី (ខេមបូឌា) បានប្រកាសកិច្ចសហការជាដៃគូរយៈពេលយូរអង្វែងដើម្បីផ្តល់គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងផែនការសន្សំជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

ទូរស័ព្ទ ១៨០០ ២០៨ ១១៨
គេហទំព័រ៖ Website: RHB Bank Cambodia 

 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម​ ខេ 

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ – ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដាយ​ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី បានប្រកាសអំពីភាពជាដៃគូរយៈពេលយូរអង្វែង ដើម្បីផ្តល់ការការពារ និងសន្សំដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយ។

ទូរស័ព្ទ (៨៥៥) ០២៣ ២២០ ២០២
គេហទំព័រ៖ Home | AMK MFI Plc. (amkcambodia.com)

ធនាគារវឌ្ឍនៈ

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ – ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ និងធនាគារវឌ្ឍនៈ គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ យុទ្ធសាស្រ្តតាមរយៈភាពជាដៃគូក្នុងផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ ដល់អតិថិជននៅតាមបណ្តាញសាខាធនាគារវឌ្ឍនៈ។

ទូរស័ព្ទ (៨៥៥) ០២៣ ៩៦៣ ៩៩៩
គេហទំព័រ៖ www.vattanacbank.com

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែមករា​ ឆ្នាំ ២០២១ – ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ អុីនសួរុិនស៍ (ខេមបូឌា) ម.ក និងធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ តាមរយៈភាពជាដៃគូក្នុងផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ ដល់អតិថិជននៅតាមបណ្តាញសាខាធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ។

ទូរស័ព្ទ (៨៥៥) ០២៣ ២២៣ ៤២៣
គេហទំព័រ៖ www.sacombank.com.kh