ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

No Clinic Name Address Contact Number
Phnom Penh City
1 UHS/JATA Diagnostic Center No. 73, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh 023 430 142
2 Pacific Hospital # 99 Russian Boulevard, Sangkat TeukLaak 1, Khan Toul kok, Phnom Penh 011 959 625 / 098 733762
3 Khema Clinic #18,st.528, Sangkat Boeung Kok1, Khan Toul kok, Phnom Penh 023 880 949 / 092 616113
4 Khema Clinic (Boeung Keng Kang) # 28, St. 294 , Boeung Keng Kang 1, Chamkarmon, Phnom Penh, 099 222 412
5 Orienda Polyclinic and Maternity #9A, St.466, Sangkat Tonle Basac, Khan Chamkarmon,Phnom Penh 070 467 789/ 016 593789
6 Devalda medical center and pharmacy #96, St.566, Sangkat beoung Kak II, Khan Toul Kok, Phnom Penh 096 6769 777 / 011 800391
7 Khema (Street 2004) SHR01#036, St Narkri, Sangkat Ou Baek K'am, Sen Sok, Phnom Penh 099 200 441
8 Sunrise Japan Hospital #177E, Kola Loum Street, Phum 2, Sangkat Chroy Changva, Khan Chroy Changva, Phnom Penh 096 406 3305
9 Lam Bunthan Clinic #348, National Road 4, Chom Pouvorn Village, Sangkat Chorm Chov, Khan Por Sen Chey, Phnom Penh 012 66 44 57
10 Sunrise Medical Center-Sensok Aeon Mall Sensok Phnom Penh, Kakab, Phnom Penh Thmey, Phnom Penh 015 260 152/ 096 406 3305/ 017 909 207
11 Much Mobile Health Care #36, St 606 conner St 307, Sangkat Boeung kak 2, Khan Tuol kork, Phnom Penh, Cambodia 010 646 300, 011 646 300
12 Orienda International Hospital Building No 66, Street Duong Ngiep2, Sangkat Steung meanchey 3, Khan Meanchey, Phnom Penh 012 385 489/ 087 805 789/ 078 233 789
Takeo Province
13 Takeo Reaksasok Polyclinic #19, Street 8, Sangkat Rokakong, Dounkeo Municipality, Takeo Province 077 551 996
14 Tito Angtasom Polyclinic N.59,National Road No.3, PreyRomdeng Village, Angtasom Comuune, Tram kok District, Takeo Procvince 010 683 434
Kampot Province
15 Kampot Khema Clinic Tropaing Thom Village, Tropaing Thom Commune, Teok Chou District, Kompot Province 012 996 994 / 010 774477
Siem Reap Province
16 Psar Krom Clinic Viheachen Village, Svaydangkum Commune, Siem Reap 017 313 148/ 063 769009
17 Life Care Polyclinic II National Road 6, Phum Bonteay Chas, Sangkat Slorkram, Siem Reap, Kingdom of Cambodia 012 400 881
Battambang Province
18 Sovann Polyclinic #77, 102 st., Kampong Krabey, Svaypor, Battambang Province, Cambodia 077 618 865 / 090 444777
19 Yi Kuok Clinic Wat kor Village, Wat kor Commune, Battambang City, Battambang Province 087 530 171
Kampong Cham Province
20 Keo Vannak Clinic No: 337,39,41, Preah Bat Ang Eng, St 08, Kompong Cham Village, Kompong Cham Commune, Kompong Cham 012 983 639/ 097 6477737
21 Sovannara III Clinic National Road 6A, Cheung Prey District (Between Skun and Batheay), Kampong Cham Province 070 266 475
Kampong Thom Province
22 Lim Sunbunhong Clinic National Road 6, Achar Leak Village, Sangkat Achar Leak, Krong Stueng Saen, Kompong Thom Province 092 483 228
23 Sokhapheap Kampongthmor Clinic #638, St 71, Tras Village, Ballangk Communce, Baray District, Kampong Thom Province 092 963 789
Banteaymeanchey Province
24 TevinRaksasok Clinic Tarangbal village, Compongsvay commune , Sereisophorn District, Banteaymeanchey Province 096 83 33 935
Poi Pet
25 TevinRaksasok Clinic kbalspean1 village, poipet commune, poipet district, Banteaymeanchey Province 011 31 41 32 / 011 314113
Prey Veng Province
26 Leng Pini Clinic No 03, Road National 11, Sangkat kompong Liv , Prey VengTown, Prey Veng Province 095670017
Stungtreng province
27 Sopheap Polyclinic and Maternity Candal village, Stungtreng district, Stungtreng town, Stungtreng province 068 777 628/ 098 762323
Kratie Province
28 Preabsor Clinic Phum Trapeang Pring, Sangkat kratie, Krong Kratie, Kratie Province 017 505 008 / 071 5558200
Tboung Khmum Province
29 Tep Nimith Clinic #268,269,270,National Road 7,Sangkat Soung Soung Town, Tboung Khmum Province 016 411 380 / 099 532880
30 Tieb Nareth Medical Cabinet NR 7A, ChoamTreak, Tramoung, Memot, Tbong Khmum,Cambodia 012 840 336
Rattanakiri Province
31 Kong Veng Cabinet Phum Phnomsvay, Sangkat Boeung Kanseng, Krong Banlung, Rattanakiri Province 077 987 788 / 097 9800403
32 Polo Chamroeun Rattanak Phum Chey Chumnes, Sangkat Labanseak, Krong Banlung, Ratanakiri Province 012 858 085
Kompong Som Province
33 CT Polyclinic #47, st Borei Kamakor, Mondol 2, Sangkat 2, Sihanoukville City, Sihanoukville Province, Cambodia 010 421 493
Paillin Province
34 Vibol Sokhak Clinic Street 57 Sangkat Paillin Krong Paillin , Paillin Province 096 444 7437 / 031 2224399
Pursat Province
35 Mut Sarun Clinic No.180 , St. 208 , Phum Peal Nhek 2, Sangkat Phtas Prey, Krung Pusart, Pusart province, Cambodia 010 43 58 43 / 092 361761
Svayreing Province
36 Phasokpheap I No.02 , St.209 , Sangkat Svay Rieng , Svay Rieng town , Svay Rieng province , Cambodia 070 207405 / 097 3388777
Kampong Chhnang Province
37 Phan Chandara Cabinet No.F79 , St. Phsar Leu , Phum Tra Paing Bei , Sangkat Phsar Chhang, Kompong Chhang City, Kompong Chhnang Province, Cambodia 012 255 053/097 7255053
Kampong Speu Province
38 Im Raksmey Clinic Snor II Village, Soportep Commune, Krong Chbarmorn, Kampong Speu Province 069 311 392
Kandal Province
39 Thnal Toteung Clinic National Road 4, Tonlarb Kpous Tboung, Domnak Ampil, Angsnou Kandal Province 097 379 6767
40 Sokhak Polyclinic and Maternity #72 , Street 21B, Phum Thmey, Sangkat Takhmao, Krong Takhmao, Kandal Province 096 716 1111
41 Boramey Clinic No 25A-27A, St: NR 6A, Prek Anchanh, Muk Kampoul district, Kandal Province 010 744 774/ 017 744 774
Preah Vihear Province
42 Hem Mary Medical Cabinet Phum Andoung Por, Sangkat Kompong Bronak, Preah Vihear City, Preah Vihear Province 012 937 375
43 Preah Vihea Polyclinic and Maternity Sangkat Kampong Pranak, Preah Vihear Municipality, Preah Vihear Province, Kingdom of Cambodia. 092 297 327
Koh Kong Province
44 Koh Kong Clinic and Maternity 3th Village, Dang Tong District, Khemara Phoumin Town, Koh Kong Province 016 265 020
Koh Kong Province
45 Koh Kong Clinic and Maternity 3th Village, Dang Tong District, Khemara Phoumin Town, Koh Kong Province 016 265 020, 016 983 317
Mondulkiri Province
46 Sokpanha Clinic Phum Kandal, Sangkat Speanmeanchey, Senmonorom City, Mondulkiri Province 076 7777 413
Udormeanchey Province
47 Seng Dara Medical Cabinet Phum Samrong, Sangkat Samrong, Krong Samrong, Oddar Meanchey Province 010 392 365