ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

 

ក្រោយពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងបានចេញជូន អតិថិជនអាចស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬ ព័ត៌មានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងបាន​ ដោយទាញយក​​ ‘សំណើសុំ’ ដូចខាងក្រោម។ បន្ទាប់ពីបំពេញសំណើសុំរួច លោកអ្នកអាចភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារយោងទៅតាមសំណើសុំផ្លាស់ប្តូររបស់លោកអ្នក រួចផ្ញើមកកាន់អ៊ីម៉ែល ps@dai-ichilife.com.kh ឬទាក់ទាក់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បុគ្គលិកលក់ ឬភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងជារូបវន្ដបុគ្គលរបស់លោកអ្នក។

No Form Remark
1 សំណើសុំបោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង Download Form
2 សំណើសុំផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានអតិថិជន Download Form
3 សំណើសុំផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានអ្នកទទួលផល Download Form
4 សំណើរសុំផ្លាស់ផ្លាស់របបៀប និង វិធីសាស្រ្តនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង Download Form
5 សំណើសុំបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឡើងវិញ Download Form
6 សំណើសុំលុបចោលគម្រោងបន្ថែម Download Form
7 សំណើសុំទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ទឹកបា្រក់ទទួលបានតាមការកំណត់ Download Form
8 សំណើសុំទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍នៅថ្ងៃផុតកំណត់ Download Form
9 បែបបទប្រកាសសុខភាពសម្រាប់សំណើសុំបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឡើងវិញ Download Form
10 បែបបទប្រកាសសុខភាពសម្រាប់សំណើសុំបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឡើងវិញរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនៃគម្រោងបន្ថែម Download Form
11 សំណើសុំផ្លាស់ប្តូរគំរូហត្ថលេខាឬស្នាមមេដៃ Download Form
12 ពាក្យស្នើសុំភ្ជាប់ផលិតផលគម្រោងបន្ថែម Download Form
13 បែបបទប្រកាសសុខភាពសម្រាប់សំណើសុំភ្ជាប់ផលិតផលគម្រោងបន្ថែម(សម្រាប់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនិងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនៃគម្រោងមូលដ្ឋាន) Download Form
14 បែបបទប្រកាសសុខភាពសម្រាប់សំណើសុំភ្ជាប់ផលិតផលគម្រោងបន្ថែម(សម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនៃគម្រោងបន្ថែម) Download Form
15 សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្ត្រទីពីរ Download Form