ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

ដើម្បីធានាជូនបាននូវសុពលភាពបន្តនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងធានាបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រង អតិថិជនតម្រូវឲ្យបង់បុព្វលាភទាន់ពេលវេលាទៅតាមកាលកំណត់ ដោយមានជម្រើសទូទាត់ប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដូចខាងក្រោម៖

 • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាអតិថិជននៅសាខាភ្នំពេញ
 • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ វីង
 • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ ទ្រូម៉ាន់នី
 • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ
 • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ ធនាគារ អេ ប៊ី អេ
 • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ ធនាគារ អេស៊ីលីដា
 • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ ធនាគារ សាខមប៊ែង
 • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ អ៊ី-ម៉ាន់នី
 • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ អេ អឹម ខេ

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ វីង

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈភ្នាក់ងារ វីង
លោកអ្នកគ្រាន់តែផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោមទៅកាន់ភ្នាក់ងារ វីង

 • លេខកូដ ក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍​ “9000”
 • លេខសម្គាល់អតិថិជន ដាក់លេខពាក្យស្នើសុំ ប្រើសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ប្រើសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង​បន្ត
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់
 • លេខទូរស័ព្ទអតិថិជន

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ វីង

ជំហានទី១ ចូលទៅកាន់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ វីង
ជំហានទី២ ជ្រើសយក “ទូទាត់វិក្កយបត្រ”
ជំហានទី៣ ជ្រើសយក “ធានារ៉ាប់រង”
ជំហានទី៤ ជ្រើសយក “Dai-ichi Life Insurance PLC.”
ជំហានទី៥ លេខសម្គាល់អតិថិជន ដាក់លេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
ជំហានទី៦ បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់
ជំហានទី៧ ចុច បន្ទាប់
ជំហានទី៨​ បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់​

ចំណាំ

  • លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមានចំនួន ៩ ខ្ទង់។​​ ឧទាហរណ៍៖ 001000001
  • លេខពាក្យស្នើសុំមានចំនួន១០ ខ្ទង់រាប់បញ្ចូលទាំងអក្សរអង់គ្លេស ប៉ុន្តែសូមដកចេញនូវអក្សរអង់គ្លេសដោយទុកតែលេខ ប្រសិនបើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនេះតាមរយៈ កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ វីង ឬភ្នាក់ងារ វីង។ ឧទាហរណ៍៖ AE30001234 => 30001234

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ ទ្រូម៉ាន់នី

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈភ្នាក់ងារ ទ្រូម៉ាន់នី
លោកអ្នកគ្រាន់តែផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោមទៅកាន់ភ្នាក់ងារ ទ្រូម៉ាន់នី

 • លេខកូដ ក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៊ិឈិ​ ឡាយហ្វ៍​“2019”
 • លេខសម្គាល់អតិថិជន ដាក់លេខពាក្យស្នើសុំ ប្រើសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ប្រើសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង​បន្ត
 • លេខទូរស័ព្ទអតិថិជន
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ទ្រូម៉ាន់នី

ជំហានទី១ ចូលទៅកាន់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ទ្រូម៉ាន់នី
ជំហានទី២ ជ្រើសយក “បង់វិក្កយបត្រ”
ជំហានទី៣ ជ្រើសយក “ធានារ៉ាប់រង”
ជំហានទី៤ ជ្រើសយកក្រុមហ៊ុន “ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍”
ជំហានទី៥ លេខសំគាល់អតិថិជន ដាក់លេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់បន្ត
ជំហានទី៦ បញ្ចូលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់
ជំហានទី៧ ចុច បន្ទាប់
ជំហានទី៨​ បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់​

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈធនាគារ វឌ្ឍនៈ

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈបញ្ជរ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ

 • ឈ្មោះគណនី: Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC. (DLKH)
 • លេខគណនី​: 05002500033633
 • លេខសម្គាល់អតិថិជន ដាក់លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ
ជំហានទី១: បើកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃធនាគារ វឌ្ឍនៈ
ជំហានទី២: ជ្រើសយក “ផ្ទេរ និងទូទាត់”
ជំហានទី៣: ជ្រើសយក “ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីធនាគារ វឌជំហានទី៤: បញ្ចូលលេខគណនីអ្នកទទួល “​05002500033633”  “Dai-ichi Life Insurance”
ជំហានទី៥: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់
ជំហានទី៦: ដាក់លេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈការទូទាត់ប្រាក់លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃធនាគារ វឌ្ឍនៈ (Bill Payment)
ជំហានទី១: បើកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃធនាគារ វឌ្ឍនៈ
ជំហានទី២: ជ្រើសយក “ផ្ទេរ និងទូទាត់”
ជំហានទី៣: ជ្រើសយក “ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍”
ជំហានទី៤:​ បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
ជំហានទី៥: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់
ចំណាំ ​ វិធីសាស្រ្តនេះប្រើសម្រាប់ការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត តែប៉ុណ្ណោះ។

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈធនាគារ អេប៊ីអេ

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈបញ្ជរ ធនាគារ អេ ប៊ី អេ

 • ឈ្មោះគណនី: Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC. (DLKH)
 • លេខគណនី​: 000720474
 • លេខសម្គាល់អតិថិជន ដាក់លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ធនាគារ អេ ប៊ី អេ

ជំហានទី១:  បើកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ធនាគារ អេ ប៊ី អេ
ជំហានទី២: ជ្រើសយក  “ផ្ទេរប្រាក់”
ជំហានទី៣: ជ្រើសយក  “ ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី ABA ណាមួយ ”
ជំហានទី៤: ដាក់លេខគណនីអ្នកទទួល “000720474​” “Dai-ichi Life Insurance”
ជំហានទី៥: បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់
ជំហានទី៦: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈការទូទាត់ប្រាក់លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃធនាគារ អេ ប៊ី អេ  (Bill Payment)

ជំហានទី១: បើកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ធនាគារ អេ ប៊ី អេ
ជំហានទី២: ជ្រើសយក “ទូទាត់ប្រាក់”
ជំហានទី៣: ជ្រើសយក “ធានារ៉ាប់រង”
ជំហានទី៤: ជ្រើសយក “ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍ អ៊ីនសួរ៉ិនស៍”
ជំហានទី៥: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
ជំហានទី៦: បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់

ចំណាំ ​ វិធីសាស្រ្តនេះប្រើសម្រាប់ការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត តែប៉ុណ្ណោះ។

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈធនាគារ អេស៊ីលីដា

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃធនាគារ អេស៊ីលីដា

ជំហានទី១:  បើកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃធនាគារ អេស៊ីលីដា
ជំហានទី២: ជ្រើសយក “ផ្ទេរប្រាក់”
ជំហានទី៣: ជ្រើសយក “គណនីអេស៊ីលីដា ឬលេខទូរស័ព្ទ”
ជំហានទី៤: ដាក់លេខគណនីអ្នកទទួល “00010331626013​” “Dai-ichi Life Insurance”
ជំហានទី៥:​ បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់
ជំហានទី៦: ​ បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈការទូទាត់ប្រាក់លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃធនាគារ អេស៊ីលីដា  (Bill Payment)

ជំហានទី១: បើកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃធនាគារ អេស៊ីលីដា
ជំហានទី២: ជ្រើសយក “បង់ប្រាក់”
ជំហានទី៣: ជ្រើសយក “វិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន”
ជំហានទី៤: ជ្រើសយក “ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍ អ៊ីនសួរ៉ិនស៍
ជំហានទី៥: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
ជំហានទី៦: បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់

ចំណាំ ​ វិធីសាស្រ្តនេះប្រើសម្រាប់ការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត តែប៉ុណ្ណោះ។

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈធនាគារ សាខមប៊េង

 

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈបញ្ជរ ធនាគារ​ សាខមប៊េង

 • ឈ្មោះគណនី: Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.
 • លេខគណនី​: “080001010151”
 • លេខសម្គាល់អតិថិជន ដាក់លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃធនាគារ សាខមប៊េង

ជំហានទី១:  បើកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃធនាគារ សា​ខមប៊េង
ជំហានទី២: ជ្រើសយក “ផ្ទេរប្រាក់”
ជំហានទី៣: ជ្រើសយក “ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី សាខមប៊េង ណាមួយ”
ជំហានទី៤: ដាក់លេខគណនីអ្នកទទួល “080001010151”
ជំហានទី៥: បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់
ជំហានទី៦: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ អ៊ីម៉ាន់នី

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈភ្នាក់ងារ អ៊ីម៉ាន់នី
លោកអ្នកគ្រាន់តែផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោមទៅកាន់ភ្នាក់ងារ អ៊ី-ម៉ាន់នី

 • លេខកូដក្រុមហ៊ុន “ 2021 ”
 • ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់
 • លេខទូរស័ព្ទអតិថិជន
 • លេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ អ៊ីម៉ាន់នី

ជំហានទី១​​   ចូលទៅកាន់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ​ អ៊ី-ម៉ាន់នី
ជំហានទី២​   ជ្រើសយក “សេវាទូទាត់”
ជំហានទី៣​ ​​ ជ្រើសយក​ “សេវាកម្មទាំងអស់”
ជំហានទី៤   ជ្រើសយក “DAI-ICHI”
ជំហានទី៥   ដាក់លេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
ជំហានទី៦   បញ្ចូលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់
ជំហានទី៧   ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបញ្ជាក់ការបង់ប្រាក់

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ អេ អឹម ខេ

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ

លោកអ្នកគ្រាន់តែផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោមទៅកាន់ភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ

 • ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Dai-ichi Life Insurance
 • ដាក់លេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
 • លេខទូរស័ព្ទអតិថិជន
 • ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ Bill Payment នៅបញ្ជរ អេ អឹម ខេ

 • ឈ្មោះគណនី: Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.
 • លេខសម្គាល់អតិថិជន ដាក់លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ អេ អឹម ខេ

ជំហានទី១  ​ចូលទៅកាន់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ អេ អឹម ខេ
ជំហានទី២  ជ្រើសយក “ទូទាត់វិក្កយបត្រ“
ជំហានទី៣  ជ្រើសយក​ “បង់ធានារ៉ាប់រង“
ជំហានទី៤ ​  ជ្រើសយក ក្រុមហ៊ុន “Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) Plc”
ជំហានទី៥   ដាក់លេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
ជំហានទី៦ បញ្ចូលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់