ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

...
នៅក្បែរអ្នកជានិច្ច សម្រាប់សុខភាព

ថែរក្សាក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកជាមួយ គម្រោងថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ និងគម្រោងថែទាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

ផ្តល់ជូនម៉ាស៊ីនតាមដានសុខភាព + បញ្ចុះតម្លៃ 10% បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង  =
បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបប្រចាំឆ្នាំ USD600
បញ្ចុះតម្លៃ 10% បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង =  បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបប្រចាំឆ្នាំ <USD600

លក្ខខណ្ឌ៖

  • សម្រាប់តែម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ។
  • សម្រាប់អតិថិជនដែលបានទិញគម្រោងមូលដ្ឋាន ជាមួយ គម្រោងថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ និងគម្រោងថែទាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។
  • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់ឲ្យពេញជាប្រចាំឆ្នាំ។
  • ការផ្តល់ជូនចាប់ពីឥឡូវនេះរហូតដល់អស់ពីស្តុក រួមទាំងការបញ្ចុះតម្លៃធានារ៉ាប់រងដំបូងដែរ។
  • ម៉ាស៊ីនពិនិត្យសុខភាព​ និងការបញ្ចុះតម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនឹងផ្តល់ជូនបន្ទាប់ពីរយៈពេលសាកល្បង ៣០ ថ្ងៃ។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។
  • ផលិតផលលម្អិត៖ https://bit.ly/36xgdG7