ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

បើគិតជាថ្ងៃ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានតម្លៃត្រឹមតែ ០.១០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង១ថ្ងៃ តែប៉ុណ្ណោះ

ប្រាយ ឡាយហ្វ៍ គឺជាគម្រោងមូលដ្ឋានការពារសុទ្ធសាធមានកំណត់ដែលមានការបង់បុព្វលាភជាទៀងទាត់ និងមិនមានលក្ខណៈចូលរួមក្នុងការវិនិយោគ ហើយផ្តល់នូវការការពារហិរញ្ញវត្ថុចំពោះមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងអចិន្ត្រៃយ៍។ សូមចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីពិនិត្យលើការការពារ និងទិញគម្រោងនេះជាមួយដំណាក់ងាយៗ។

 

តើអ្វីជា គម្រោងប្រាយឡាយហ្វ៍?
គម្រោងប្រាយឡាយហ្វ៍ គឺជាគម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតតាមបែបឌីជីថលដែលអាចជាវទិញបានតាមសេវាអនឡាញ ហើយវាបានផ្តល់មកនូវការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារទៅលើហានិភ័យមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងអចិន្រ្តៃយ៍ ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ។

តើគម្រោងប្រាយឡាយហ្វ៍ ផ្តល់អ្វីដល់លោកអ្នក?
គម្រោងប្រាយឡាយហ្វ៍ នឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកមកនូវ​ សេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្ត ដោយរួមចំណែកសម្រេចនូវបំណងប្រាថ្នាលោកអ្នកក្នុងការកាពារ និងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមគ្រួសារ ទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់លោកអ្នកក៏ដោយ។

តើទំហំការពាររបស់គម្រោងប្រាយឡាហ្វ៍ មានរហូតដល់ប៉ុន្មាន?
ទំហំការពារមានរហូតទៅដល់ ១០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក។