ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

រស់នៅដោយគ្មានក្តីបារម្ភ ជាមួយការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពេញមួយឆ្នាំ ទោះបីមានព្រឹត្តិការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើងក៏ដោយ។

ត្រឹមមួយប៉ប្រិចភ្នែក អ្វីៗក៏អាចកើតឡើងបានដែរ។ ជាមួយគម្រោងប្រាយឡាយហ្វ៍ លោកអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នឹងទទួលបានការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ  ពីព្រឹត្តិការណ៍អកុសលដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុដល់ទៅមួយឆ្នាំពេញ។

តើអ្វីជា គម្រោងប្រាយឡាយហ្វ៍?
គម្រោងប្រាយឡាយហ្វ៍ គឺជាគម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតតាមបែបឌីជីថលដែលអាចជាវទិញបានតាមសេវាអនឡាញ ហើយវាបានផ្តល់មកនូវការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារទៅលើហានិភ័យមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងអចិន្រ្តៃយ៍ ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ។

តើគម្រោងប្រាយឡាយហ្វ៍ ផ្តល់អ្វីដល់លោកអ្នក?
គម្រោងប្រាយឡាយហ្វ៍ នឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកមកនូវ​ សេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្ត ដោយរួមចំណែកសម្រេចនូវបំណងប្រាថ្នាលោកអ្នកក្នុងការកាពារ និងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមគ្រួសារ ទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់លោកអ្នកក៏ដោយ។

តើទំហំការពាររបស់គម្រោងប្រាយឡាហ្វ៍ មានរហូតដល់ប៉ុន្មាន?
ទំហំការពារមានរហូតទៅដល់ ១០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក។

ទិញប្រាយឡាយហ្វ៍បានភ្លាមៗជាមួយជំហានងាយៗដូចខាងក្រោម